[1] BUCURESCU D, PODOLYÁK Zs, RUSU C, et al. Phys Rev C, 2005, 71: 034315. doi:  10.1103/PhysRevC.71.034315
[2] CUI Xingzhu, ZHU Lihua, WU Xiaoguang, et al. Phys Rev C, 2005, 72: 044322. doi:  10.1103/PhysRevC.72.044322
[3] LUO Pengwei, WU Xiaoguang, SUN Huibin, et al. Phys Rev C, 2014, 89: 034318. doi:  10.1103/PhysRevC.89.034318
[4] WU Yiheng, LU Jingbin, LUO Pengwei, et al. Chin Phys Lett, 2014, 34: 042102. doi:  10.1088/0256-307X/31/4/042102
[5] WU Y H, LU J B, ZHEN R, et al. Phys Rev C, 2022, 105: 034344. doi:  10.1103/PhysRevC.105.034344
[6] 方永得, 张玉虎, 周小红, 等. 高能物理与核物理, 2007, 31(10): 938.

FANG Y D, ZHANG Y D, ZHOU X H, et al. High Energy Phys and Nucl Phys, 2007, 31(10): 938. (in Chinese)
[7] BROWN B A, RAE W D M. Nuclear Data Sheets, 2014, 120: 115. doi:  10.1016
[8] ZHANG Changhua, WANG Shunjin, GU Jinnan, et al. Phys Rev C, 1999, 60: 054316. doi:  10.1103/PhysRevC.60.054316